1. Cải thiện hiện trường

(5S, An toàn, Hồ sơ, Tài liệu, …)

2. Cải thiện công tác quản lý

(HORENSO, PDCA, PARERTO, KAIZEN, …)

3. Quy trình hóa công việc

(Sản xuất, kinh doanh, HCNS, …)

4. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý

(ISO, HACCP, LEAN, TPM, …)

5. Duy trì hệ thống & quản trị rủi ro

(Pháp lý, nguồn nhân lực, cạnh tranh, …)