1. Khảo sát thực tế tại doanh nghiệp (thu thập hình ảnh, số liệu, cách quản lý, văn hóa DN, tư duy quản trị,…)

2. Soạn Giáo trình đào tạo (phù hợp với từng doanh nghiệp và các thành viên tham dự khóa học)

3. Ghi nhận góp ý của Lãnh đạo Doanh nghiệp về Giáo trình đào tạo.

4. Triển khai công tác đào tạo

5. Kiểm tra và cấp chứng chỉ đào tạo