1. Khảo sát thực tế tại doanh nghiệp

2. Phê duyệt sơ đồ tổ chức và chức năng của các trong ban

3. Đào tạo các chương trình lý thuyết phù hợp với từng cấp độ

4. Phối hợp với quản lý để triển khai các chuyên đề cùng một thời điểm hay từng gian đoạn tùy theo đặc thù của từng DN

5. Báo cáo, đánh giá từng chuyên đề định kỳ và đưa ra hành động khắc phục (nếu có)

6. Triển khai thực hiện các hành động khắc phục vừa nêu ở trên (nếu có)

7. Hoàn thành từng chuyên đề và chuyển giao cho quản lý tự triển khai thực hiện tại DN

8. Hoàn thành tất cả các chuyên đề trong từng cấp độ và bàn giao cho quản lý tự thực hiện tại DN

9. Họp và tổng kết