1. Khảo sát và soạn giáo trình đào tạo theo chuyên đề yêu cầu

2. Thống nhất lịch đào tạo, nhân sự và triển khai thực hiện chuyên đề

3. Triển khai công tác đào tạo

4. Phối hợp với quản lý và CBCNV để triển khai chuyên đề

5. Báo cáo, đánh giá chuyên đề và đưa ra hành động khắc phục (nếu có)

6. Hoàn thiện các hành động khắc phục và chuyển giao cho quản lý tự thực hiện

7. Họp và tổng kết chuyên đề