1. Cải thiện hiện trường

2. Giảm lãng phí cho doanh nghiệp

3. Đào tạo nguồn nhân lực theo mô hình Nhật Bản

4. Hoàn thiện công tác quản lý

5. Ổn định sản xuất, kinh doanh

6. Tạo môi trường thân thiện

7. Nâng cao chất lượng sản phẩm

8. Nâng cao năng lực cạnh tranh